இணையத்தில் வைரலாகும் முதியவரின் செயல்..!!! வைரலாக வீடியோ


உலகில் எத்தனையோ முறையினை அவதானித்த நீங்கள் இப்படியொருச்சையினை அவதானித்திருக்க முடியாது.

அக்குபஞ்சசர் வைத்தியம் என்ற முறையில் சுத்தியலால் முதுகை பிளக்கும் கிராமத்தது வைத்தியரின் காட்டசிதான் இது.


No comments

Powered by Blogger.