திகாமடுள்ள மாவட்டத்தில் குதிரைச் சின்னத்தில் களமிறங்கும் அதாஉல்லாஹ் அணி

திகாமடுள்ள மாவட்டத்தில் குதிரைச் சின்னத்தில் தேசிய காங்கிரஸ் களமிறங்குகிறது.

மாவட்டத்தின் வேட்பாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டு வேலைகள் பூர்த்தியாகியுள்ளன என்று இம்போட்மிரருக்கு கட்சியின் முக்கிய உறுப்பினர் சற்று முன்னர் தெரிவித்தார்.
Previous Post Next Post